"Mục đích của cuộc sống là SỐNG THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH. Mục đích của kinh doanh là KINH DOANH THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH." (#Royal - #Hoang_Gia)
"Và một trong những mục đích của cuộc sống đó là SÁNG TẠO - TRỞ THÀNH TÁC GIẢ. Và một trong những mục đích của kinh doanh là sáng tạo nên THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC - TRỞ THÀNH DOANH NHÂN"

START-UP - BUSINESS WITH THE RIGHT PURPOSE (©), WITH THE BUSINESS OF BOOKS

START-UP - BUSINESS WITH THE RIGHT PURPOSE (©), WITH THE BUSINESS OF BOOKS | KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, VỚI KINH DOANH SÁCH

Đọc thêm

BOOKOLOGY - KHOA HỌC CỦA SÁCH

BOOKOLOGY (©) - KHOA HỌC CỦA SÁCH VÀ CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH TÁC GIẢ ĐỂ KINH DOANH ĐỘT PHÁ

Đọc thêm

BRAND - THƯƠNG HIỆU

BRAND - THƯƠNG HIỆU VÀ SÁNG TẠO MỘT THƯƠNG HIỆU THÀNH CÔNG

Đọc thêm

BUSINESS - THƯƠNG MÃI

BUSINESS - THƯƠNG MÃI VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI

Đọc thêm

BUY - MUA HÀNG

BUY - MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI VĂN HÓA MỚI

Đọc thêm

BOOK NOW - MUA NGAY

BOOK NOW - GIÚP KHÁCH HÀNG MUA NGAY VÀ TẠI SAO MỘT CUỐN SÁCH CÓ THỂ GIÚP BẠN LÀM ĐIỀU ĐÓ

Đọc thêm

AUTHOR MESSAGE - THÔNG ĐIỆP TÁC GIẢ | BUSINESS MESSAGE - THÔNG ĐIỆP KINH DOANH

AUTHOR MESSAGE - BUSINESS MESSAGE | THÔNG ĐIỆP TÁC GIẢ - THÔNG ĐIỆP KINH DOANH, VÀ CÁCH ĐỂ BIẾN CUỐN SÁCH CỦA BẠN TRỞ THÀNH THÔNG ĐIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG

Đọc thêm